Témata prosincového zastupitelstva

Tomáš Murňák
Tomáš Murňák

Již ve středu 13.12.2023 od 10.00 se v budově radnice uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva. Zasedání je otevřené veřejnosti a všichni občané jsou srdečně vítáni.

Zastupitelstvo bude probírat následující body:

1.Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2023 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2023
2.Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2024
3.Rozpočtové změny za měsíce srpen – říjen 2023
4.Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem k 1.12.2023
5.Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
6.Žádosti o účelové finanční dotace na podporu sportu v Praze 13
7.Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury
8.Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13 v roce 2024
9.Personální změna ve výboru finančním ZMČ Praha 13
10.Přísedící OS pro Prahu 5 – splnění zákonné povinnosti
11.Bezúplatný převod na BD Rotavská
12.Uplatnění/neuplatnění předkupního práva k podílu o velikosti 1/2 na objektu Stavba Stodůlky č. e. 40, rod. rek. na parcele č. 1041/83 vše v k. ú. Stodůlky
13.Odejmutí pozemku parc. č. 2318/13 ( odd. GP z parc.č. 2318/1) a pozemku parc. č. 2336/5 vše v k.ú. Stodůlky, ze svěřené správy městské části Praha 13
14.Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 160/28, 160/123, 162/70, 2186/2 a 2186/8 v k. ú. Stodůlky, zastavěných komunikacemi Flöglova a Vlachova za účelem sjednocení majetkoprávních vztahů
15.Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 3118 v k. ú. Stodůlky mezi MČ Praha 13 a PREdistribucí, a. s.
16.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 2131/341 a parc. č. 2131/376, vše v k. ú. Stodůlky
17.Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemku parc. č. 2205/5 v k. ú. Stodůlky
18.Smlouva o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 13 a PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemku parc. č. 1569/286 v k. ú. Stodůlky
19. Doplnění usnesení č. UZ 0081/2023 ze dne 20.9.2023
20. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13
21. Dotazy a interpelace
22. Různé