Témata zářijového zastupitelstva

Tomáš Krejčí
Tomáš Krejčí

Již ve středu 21.9.2023 od 10.00 se v budově radnice uskuteční 5. zasedání Zastupitelstva. Zasedání je otevřené veřejnosti a všichni občané jsou srdečně vítáni.

Zastupitelstvo bude probírat následující body:

1. Zánik mandátu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Jany Horké a vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Petra Koláře
2. Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5
3. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí roku 2023 a účetní závěrka MČ Praha 13 za 1. pololetí 2023
4. Rozpočtové změny za měsíce květen–červenec 2023
5. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
6. Žádost o dotaci na podporu sportu
7. Prodej pozemků parc. č. 1923, 1926 a 1930 v k. ú. Jinonice
8. Prodej pozemků parc. č. 241/3 a 242/3 v k. ú. Stodůlky
9. Výkupy pozemků zastavěných komunikacemi a stavbami v majetku MČ Praha13
10. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, a. s., IČO 27376516, k pozemkům v k. ú. Stodůlky
11. Ukončení prodeje nebytových jednotek podle usnesení ZMČ č. UZ 0301/2013 ze dne 11.9.2013
12. Technická zhodnocení nemovitého majetku – budov a nové stavby v areálech škol – předávací protokoly
13. Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2024 a hodnotící zpráva za rok 2023
14. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13
15. Dotazy a interpelace
16. Různé