Program

Zelení a Piráti pro 13

Změna na radnici

 

Jestli má být třináctka dobrou adresou, nesmí zůstat stát na místě. Nestačí jen sekat trávu a vyvážet koše. Městské části si totiž tak trochu konkurují. Některé se stávají žádanými značkami a některé spíše upadají.

Moderní obec musí především umět efektivně komunikovat s občany a poskytovat jim prostor pro aktivní participaci. Z vlastní zkušenosti víme, že nápadů pro třináctku je mezi lidmi mnoho. Je nejvyšší čas začít jim naslouchat.

Aby se tak stalo, potřebuje naše radnice změnu. Předkládáme občanům naši společnou vizi a konkrétní návrhy, které chceme v následujících 4 letech prosadit. Jako červená nit se všemi vine vize městské části, kterou lidé ve volném čase neopouští, ale chtějí v ní žít svůj život. Takové, která kráčí dopředu.

 

Stop neúměrnému zahušťování zástavby

Otevřená radnice – Už žádné změny za Vašimi zády

Zodpovědné hospodaření

Životní prostředí, zeleň a čistota

Veřejný prostor pro všechny

Komunita, sousedství, kulturní život

Doprava a bezpečnost

Sociální služby a bytová politika


Stop neúměrnému zahušťování zástavby

V posledních letech jsme na Praze 13 svědky nemilosrdného zahušťování zástavby, které v mnoha směrech prokazatelně snižuje kvalitu každodenního života obyvatel. S novou zástavbou přímo úměrně roste počet obyvatel, aut a znečištění a na druhé straně se snižuje kapacita školských zařízení, parků a dalších relaxačních ploch. Dokladem vážnosti situace jsou mimo jiné výsledky radničních průzkumů z posledních tří let, kde sami lidé ze třináctky označují zahušťování zástavby jako hlavní problém naší městské části. O to více nepochopitelný je pro nás přístup stávajícího vedení radnice, které se vehementně brání sdílení informací a  zapojení občanů do rozvoje vlastní městské části. Paradoxem je, že svoji pasivitu s odkazem na „soukromé vlastnictví” alibisticky vysvětlují i ti samí radní, kteří v minulosti pro odprodej těchto pozemků hlasovali. Ne všechny pozemky jsou ale soukromé. A ne všechny soukromé pozemky musí být zastavitelné. No a konečně ne každý stavební záměr musí mít velkou výšku a malý přínos pro lokalitu.

 • Prosadíme ustavení výboru územního rozvoje, který se bude za účasti zastupitelů i veřejnosti rozvojem městské části koncepčně zabývat. Nové stavby na Praze 13 musí být včas projednány s veřejností. Využijeme služeb kvalitních urbanistů a již dostupných studií územního rozvoje zpracovaných pro Prahu 13.
 • Prosadíme změny v přípravě Metropolitního plánu tak, aby nový územní plán reguloval výstavbu v naší městské části a chránil zelené plochy Centrálního parku i vnitrobloků před zástavbou.
 • Budeme usilovat o odkup potenciálně zastavitelných pozemků (zpět) do vlastnictví městské části s cílem rozšiřovat zeleň a kultivovat veřejný prostor.
 • Budeme všemi možnými prostředky bránit výstavbě staveb předimenzovaných a/nebo zamýšlených v již zahuštěných lokalitách.
 • V případě větších developerských záměrů vyvineme maximální úsilí k tomu, aby ze zisku z výstavby v naší obci těžili jak noví, tak i její stávající obyvatelé. Příspěvek může mít podobu např. ve vybudování/revitalizaci okolní zeleně a komunikací, spoluvybudování školských zařízení či sportovišť, poskytnutí (ne)bytových prostor pro komunitní účely atp.

Otevřená radnice – Už žádné změny za Vašimi zády

Chceme zásadním způsobem zvýšit kvalitu informování občanů o dění na radnici a posílit jejich podíl na rozhodování o dalším rozvoji Prahy 13. Odmítáme zavedenou praxi, kdy zásadní změny v naší městské části probíhají bez zapojení obyvatel a občanských spolků (typicky např. smlouvy s developery, rekonstrukce Centrálního parku atp.). Budeme prosazovat aktivní sdílení objektivních informací, aby se lidé o důležitých věcech nedozvídali pokoutně, mohli se informovaně rozhodovat a měli možnost lépe hlídat své radní a zastupitele. Prostor pro pozitivní změny je v této oblasti obrovský, což jen dokládá anticena Zavřeno, kterou si radnice v tomto volebním období vysloužila.

 • Otevřeme výbory a komise všem zastupitelům, zástupcům veřejnosti a odborníkům. Chceme, aby rozvoj Prahy 13 probíhal v souladu s demokratickými principy. Budeme proto prosazovat, aby komise a výbory byly otevřené zastupitelům všech zvolených stran, ale také zástupcům veřejnosti i odborníkům, nominovaným politickými kluby a místními občanskými spolky.
 • Budeme prosazovat konec praxe zasedání zastupitelstva a jeho výborů v dopoledních hodinách, kdy je většina obyvatel v práci a přichází tak o možnost se jednání účastnit, případně se do něj přímo zapojit. Prosadíme online přenosy z jednání zastupitelstva na internetu. Když to jde jinde, proč ne u nás?
 • Zajistíme zveřejňování videozáznamů z jednání zastupitelstva na webových stránkách, stejně jako zveřejňování zápisů a podkladů z jednání výborů zastupitelstva, rady městské části a jejích komisí. Občané i zastupitelé musí mít možnost vidět o čem a na základě čeho jimi zvolení zástupci rozhodují.
 • Budeme prosazovat reformu zpravodaje STOP a vysílání místní televize. Vynaložené náklady musí odpovídat jejich účelu, tedy vyváženému informování o dění v městské části, kde zaznívají i hlasy opozice a občanů. Miliony, které dnes Praha 13 ročně vynakládá na televizní vysílání, použijeme jiným způsobem, např. na podporu spolkové činnosti, oživení veřejného prostoru, sportovní akce…
 • Budeme iniciátory veřejných diskusí a participativního rozhodování. Budeme prosazovat, aby se minimálně v zásadních otázkách opírala rozhodnutí rady a zastupitelstva vždy o aktuální veřejné mínění a prokazatelný zájem občanů. Proaktivní sbírání podnětů skrze tematické veřejné besedy, občanské průzkumy a spolupráce s místními občanskými spolky mohou účinně předejít negativním důsledkům rozhodnutí „od stolu”.
 • Zavedeme rozklikávací rozpočet až na úroveň faktur a zveřejníme podklady k udělování grantů a dotací.
 • Prosadíme novou a moderní koncepci komunikace místního úřadu s obyvateli městské části. Zajistíme, aby veškeré dokumenty nutné pro styk s úřadem byly dostupné a jednoduše dohledatelné na webu městské  části. Chceme umožnit přihlášení k odběru relevantních zpráv z úřední desky či dalších praktických informací (údržba komunikací atp.). Je na občanovi, zda chce být informován mailem, SMS či skrze mobilní aplikaci.

Zodpovědné hospodaření

Prosadíme úsporné, účelné a průhledné hospodaření naší městské části. Nezřídka jsme svědky toho, že finance a majetek naší městské části nejsou spravovány s péčí řádného hospodáře, někdy dokonce nesou značné korupční riziko. Prodej a pronájem nemovitostí obálkovou metodou za zavřenými dveřmi. Rozdělování statisíců na kulturu, sport a volný čas bez jasných grantových pravidel. 6 milionů ročně za televizní vysílání s pochybným dosahem. Atd. atd. Víme, co a jak změnit.

 • Zlepšíme finanční plánování výhledem delším než 1 volební období. Investiční výdaje musí mít dlouhodobé krytí ze zaručených příjmů radnice.
 • Zavedeme elektronické aukční zadávací řízení při pronajímání podnikatelských prostor a spolupráci s realitními agenturami, abychom pro obecní pokladnu získali co nejvyšší příjem a zamezili korupčnímu potenciálu, který s sebou nese dnešní obálková metoda.
 • Budeme prosazovat výrazné snížení limitu pro veřejná výběrová řízení, aby zakázky už od 500 000 Kč  podléhaly veřejné soutěži. Ať zvítězí nabídka nejvýhodnější pro městskou část, nikoliv pro vybrané jedince.
 • Zefektivníme provozní náklady radnice, aby zbylo více peněz pro rozvoj. Např. právní služby k výběrovým řízením by měl zajišťovat legislativní odbor úřadu, nikoliv placené právní kanceláře. Stejně tak považujeme za neúčelné platit při existenci tiskového oddělení externí společnosti za elementární komunikaci radnice na sociálních sítích. Budeme upřednostňovat využívání svobodného softwaru před placeným. Budeme hledat oblasti, kde využití vhodného softwaru či jiná forma digitalizace uspoří finanční prostředky.
 • Prosadíme zavedení transparentního udělování grantů pro kulturní a volnočasové aktivity, sport a ochranu životního prostředí, aby měli místní občané i sdružení příležitost rozvíjet konkrétní aktivity na místní úrovni. Posílíme grantové programy na účet televizního vysílání, tedy aktivity oproti pasivnímu sledování TV.
 • Prosadíme prvky participativního rozpočtování, aby sami občané mohli spolurozhodovat o tom, jakým způsobem využít společné finanční prostředky.
 • Vylepšíme  rozklikávací rozpočet na webové stránce městské části, aby si každý občan mohl dohledat jak jsou společné finanční prostředky využívány, a to až na úroveň faktur od jednotlivých  dodavatelů.
 • Prosadíme, aby se pravidla veřejné kontroly pro nakládání s veřejnými prostředky uplatňovala i u obcí zřizovaných organizací (např.  KD Mlejn).

Životní prostředí, zeleň a čistota

Praha 13 byla vždy pro své množství zeleně ceněna svými obyvateli jako kvalitní místo k životu. Bohužel, nekontrolovaná výstavba nás o tento benefit pomalu ale jistě  připravuje. Počet obyvatel od roku 1998 narostl zhruba o 20 % na dnešních cca 62 tisíc. Takový nárůst je už samozřejmě znát a výmluvným dokladem může být například procházka (nejen) Centrálním  parkem během slunečného víkendového dne – je evidentní, že zelené relaxační zóny jsou na hranici či spíše za hranicí své kapacity. Rostoucí převaha betonu nad zelení pak navíc ruku v ruce se stále častějšími extrémními teplotami a suchem dělá v letních měsících z Prahy 13 těžko snesitelné místo – je třeba adaptovat budovy i veřejný prostor – zajistit více vodních prvků a ploch, více zastínění. Naší prioritou je proto ochrana stávajících zelených ploch a jejich efektivní správa, ale také zvyšování podílu hodnotné zeleně v naší městské části všemi dostupnými prostředky.

 • Prosadíme změny v přípravě Metropolitního plánu tak, aby nový územní plán reguloval výstavbu v naší městské části a chránil zelené plochy (nejen) Centrálního parku i vnitrobloků před zástavbou.
 • Budeme usilovat o odkup potenciálně zastavitelných pozemků (zpět) do vlastnictví městské části. Jednou z možných cest je například využít magistrátních zdrojů skrze Strategii adaptace na klimatickou změnu.
 • Centrální park “od kostela ke kostelu”. Namísto starostou plánované výstavby bychom rádi  do doposud nezastavěného prostoru u metra Hůrka prodloužili Centrální park.
 • Rozvíjející se Západní město si zaslouží svůj park
 • Zajistíme lépe fungující svoz odpadu i možnosti odpad třídit, a to včetně bioodpadu. Negativním průvodním jevem nárůstu obyvatel je větší míra odpadu a znatelnější znečištění veřejného prostranství, kdy stávající nastavení svozu na mnohých místech nereflektuje skutečnou potřebu. Tam, kde je odpadu nejvíce (typicky nejfrekventovanější místa v Centrálním parku), budeme mj. v závislosti na ekonomické rentabilitě prosazovat buď instalaci velkoobjemových podzemních košů, nebo častější svozy.
 • Prosadíme efektivní vynakládání prostředků na údržbu zeleně naší městské části a zajistíme, aby se vlastníci pozemků o stav a čistotu svých pozemků starali. Budeme prosazovat zkulturnění míst s neudržovanými keři a náletovými dřevinami (např. okolí stanice Kovářova, metro Lužiny atp.)
 • Zvýšenou pozornost chceme věnovat čistotě v okolí stanic metra. Ty by teoreticky měly být výstavní skříní naší městské části a vzorem pro další lokality. Realita s přeplněnými koši, zarostlými keři a špinavým a rozbitým obložením mobiliářů je dnes bohužel spíše taková, že v duchu teorie rozbitého okna působí právě opačně.
 • Podpoříme projekty komunitních kompostáren i vznik komunitních zahrad na Praze 13. Zde vidíme příležitost v otevření školních pozemků pro širší využití veřejností.
 • Rádi bychom sobě a svým dětem vrátili hvězdnatou oblohu. Budeme podporovat opatření proti světelnému smogu, ať už vhodnou volbou veřejného osvětlení, tak i vyjednáváním se soukromými vlastníky významných zdrojů světelného znečištění.
 • Budeme bránit zavezení vytěženého lomu Požáry v Dalejském údolí odpadem a místo toho zde budeme prosazovat zřízení přírodního koupaliště.
 • Prosadíme malé granty pro zlepšování životního prostředí na Praze 13.

Veřejný prostor pro všechny

Veřejný prostor  sdílíme všichni, a proto by jeho podoba měla v maximální míře odrážet potřeby a přání napříč věkovými kategoriemi i různé preference ve způsobu trávení volného času. Při tom všem je třeba zachovat určitou rovnováhu, aby výsledná podoba byla harmonická a akceptovaná ideálně všemi, kdo budou daný veřejný prostor sdílet.

Klíčovým principem, který bychom proto chtěli v rámci veřejného prostoru prosazovat, je zapojení co nejširší veřejnosti do jeho plánování. Jedná se totiž zpravidla o nemalé finanční prostředky, a tak je potřeba, aby byly investovány smysluplně a zároveň co nejlépe ošetřeny případné “třecí plochy”, které s sebou každý projekt přináší.

Na území Prahy 13 je stále řada nepokrytých potřeb a pravděpodobně i Vy máte ve svém okolí nějaké to místo, které by si zasloužilo citlivou kultivaci. Kapitolou samotnou je zřízení veřejného koupaliště, které si lidé ze Třináctky rozhodně zaslouží, ale jehož konečné umístění a podobu je třeba velmi dobře promyslet s ohledem na řadu konsekvencí (počáteční i provozní náklady, navýšení dopravy, vodní hospodaření atp.). Existuje ale také celá řada dalších námětů, které ve svém okolí vidíme nebo od Vás slyšíme, a které stojí přinejmenším za veřejnou diskusi. Mezi jinými např. hygienické zázemí pro Nepomucký rybník, otevření koryta Prokopského potoka, nové relaxační zóny, sportovní a herní prvky, přebalovací pulty v parku, lodičky na rybníce atp.


Komunita, sousedství, kulturní život

Naše městská část potřebuje zásadní společenské a kulturní oživení. Za kulturou a zábavou dnes lidé jezdí především do jiných městských částí, v horším případě se pro mnohé stávají jedinými zdroji zábavy nákupní centra a restaurace. I tato zařízení samozřejmě hrají ve společenském životě svoji roli, rozhodně ale nemohou pokrýt potřeby většiny věkových a zájmových skupin. Z našeho pohledu je proto třeba, aby byl kulturní a komunitní život na Třináctce tak pestrý a různorodý, jak pestré a různorodé jsou osobnosti a zájmy lidí, kteří zde žijí. Chceme rozšířit kulturní nabídku jak skrze oživení programové nabídky KD Mlejn a Spolkového domu Stodůlky, tak větší podporou různých akcí, které známe z jiných městských částí (Zažít město jinak, sousedské slavnosti atp.). Oproti dnešku bychom chtěli výrazně více finančně podpořit také kulturní a společenské akce a aktivity místních zájmových spolků, občanských iniciativ i aktivních jednotlivců, protože čím více lidí se do společenského života zapojí, tím více budeme žít spolu a ne jen vedle sebe.

 • Výdaje městské části na kulturu musí být smysluplné a spravedlivé. Dnešní stav, kdy bezmála polovinu z rozpočtu naší MČ  na kulturu spolkne TV Praha 13, je pro nás neakceptovatelný. Oblast kultury a komunitního života vyloženě vybízí k participativnímu rozpočtování, kdy sami občané mohou spolurozhodovat o tom, jakým způsobem využít společné finanční prostředky.
 • Zavedeme nový grantový systém pro kulturní a volnočasové aktivity, abychom podpořili také rozvoj amatérské živé kultury a komunitního života na Třináctce. Zajistíme včasné informování o možnostech této grantové podpory/veřejné podpory, aby k ní měli občané Prahy 13 rovný přístup.
 • Mlejn býval ve svém počátku oblíbenou scénou pro mnoho různorodých skupin celorepublikového významu. Byli bychom rádi, aby se kromě převažujících folkových koncertů a akrobatických představení (se vším respektem k nim) dostaly do programu ve větší míře také akce oslovující ostatní  posluchačské a divácké skupiny.
 • Chceme iniciovat a podporovat také větší množství menších komunitních akcí a aktivit, jako jsou různé bazárky, bleší trhy, vánoční zpívání koled, komunitní zahrada atp.
 • Namísto plánovaného komerčního záměru sjezdovky na Makču Pikču bychom v dané či jiné vhodné lokalitě raději viděli menší přírodní amfiteátr, který by mohl sloužit jak pro profesionální akce pořádané městskou části (divadlo, akustický koncert, besedy atp.), tak pro amatérská vystoupení a prezentace školních a zájmových sdružení (ZUŠ, ochotnické a pěvecké soubory atp.)
 • Nedílnou součástí fungující komunity jsou místní živnostníci (drobní prodejci, poskytovatelé služeb, řemeslníci atd.), a to jak z hlediska ekonomického (peníze zůstávají a pomáhají “doma”), tak i z hlediska společenského (navazování a upevňování vztahů). Chceme proto iniciovat a podporovat projekty, které pomohou jejich zviditelnění a dalším potřebám.
 • Chceme podporovat kulturní a komunitní aktivity přirozených společenských center, za které považujeme mj. školy, školky, knihovny, farnosti…

Doprava a bezpečnost

Časy, kdy řidiči na sídlištích Prahy 13 parkovali svá auta u domů  podélně, jsou dávno pryč. S nárůstem počtu obyvatel, administrativních budov i celkové ekonomické úrovně společnosti se tzv. “doprava v klidu” stala jedním z nejpalčivějších dopravních problémů dnešní Třináctky. Jedním, ale ne jediným. Dalšími problémy, na jejichž řešení bychom se chtěli zaměřit, je havarijní stav silnic a chodníků. Nemálo míst by si zasloužilo lepší řešení z hlediska dopravní bezpečnosti a prostor pro zlepšení vidíme také v bezbariérovosti pro osoby se sníženou pohyblivostí. Některá řešení jsou v kompetenci naší městské části, ale zpravidla vyžaduje dopravní problematika kooperaci s dalšími subjekty (magistrát, TSK, středočeský kraj). Jsme proto připraveni vytvořit odpovídající tlak a aktivitu směrující k postupnému řešení výše zmíněných nedostatků.

 • Budeme iniciovat a podporovat rozumné projekty zvyšující kapacity parkovacích míst na Praze 13. Optimální cestu vidíme v rozšiřování stávajících parkovišť, ideálně vertikálně – nová parkovací místa nesmí vznikat na úkor zeleně. Jsme připraveni podpořit také rozumné projekty parkovacích domů. Parkování musí ale být vždy primárně řešením, ne businessem.
 • Zasadíme se o rozšíření velkoplošných odstavných parkovišť a parkovacích domů v systému “park and ride” i mimo území Prahy 13 (Zličín, Středočeský kraj). Vzhledem k poloze naší městské části a napojení na metro zvyšují dopravu na Třináctce zhusta právě auta lidí dojíždějících do Prahy z okolí.
 • Odmítáme zavedení parkovacích zón na Praze 13, protože v současné době z principu nemohou vyřešit problém převažující poptávky rezidentů nad dostupnou kapacitou. V důsledku by si tak lidé zaplatili za místo, které jim parkovací zóny stejně neposkytnou.
 • Budeme usilovat o zlepšení stavu našich silnic a chodníků, které jsou na mnoha místa v katastrofálním stavu. Co mladé zdravé nohy hladce a nevědomky překonají, může být pro řadu občanů zásadní překážkou v každodenním životě.
 • Ve spolupráci s magistrátním ROPIDem se chceme zasadit o kvalitní veřejnou dopravu –  je třeba zohlednit zejména frekvence a propojení jednotlivých spojů.
 • Budeme prosazovat funkční osvětlení hlavních tras pohybu osob na MČ tak, aby se mohli občané cítit při cestě domů bezpečně.
 • Ve spolupráci s městskou policií, školami i veřejností chceme zvýšit zabezpečení přechodů a dalších dopravních míst se zvýšeným rizikem nehody.  Zabezpečení může být jak charakteru technického (lepší značení, osvětlení), tak může mít i podobu asistence strážníků či dobrovolníků.
 • Budeme podporovat lepší podmínky pro cyklisty včetně nových propojení do centra města a možností bezpečného odstavení kol na stanicích metra v systému “bike and ride”. Podpoříme bikesharingové projekty.

Sociální služby a bytová politika

Bez ohledu na to, zda se jedná o seniory, zdravotně postižené, nebo rodiny a mládež, vyžaduje plánování a provozování sociálních služeb vysokou míru odbornosti i dobrou znalost specifických potřeb dané lokality a cílové skupiny. Naštěstí se v této oblasti můžeme opírat o celou řadu odborníků, ať už na příslušných odborech úřadu, tak i mezi zaměstnanci jednotlivých poskytovatelů. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že jediným politickým úkolem je zajistit dostatečný a dlouhodobý tok finančních prostředků, který vytvoří poskytovatelům sociálních služeb stabilní a transparentní prostředí pro jejich činnost. S respektem k výše uvedenému proto budeme realizovat kroky doporučené odborným dokumentem “Priority rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany Prahy 13”, který jsme si jako městská část nechali zpracovat. Podpora prostřednictvím sociálních služeb musí být z našeho pohledu zaměřena především na začlenění občanů do společnosti a na posílení jejich nezávislosti a kompetencí pro samostatný život.

 • Je třeba změnit způsob financování sociálních služeb – Krátkodobost a netransparentnost dotačních programů představuje pro poskytovatele sociálních služeb neustálý zdroj ohrožení. Chtěli bychom poskytovatele sociálních a návazných služeb, jejichž služby občané MČ Praha 13 potřebují, stabilně na svém území uvázat. Jednou z cest mohou být právě víceleté dotační programy a transparentnost při jejich zadávání a vyhodnocování. Rovněž je třeba hledat zdroje pro celkové navýšení objemu prostředků, a to ať již ve vlastním rozpočtu (úspora za TV Praha 13, soutěžení i u zakázek s nižší cenou), tak i intenzivní spoluprací s magistrátem, jakožto klíčovým podporovatelem, a důsledným čerpáním dotací.
 • Budeme podporovat komunitní plánování sociálních služeb. Nastavení sociálních služeb musí v maximální míře reflektovat skutečné potřeby občanů v dané lokalitě. Z analýz vyplývá, že nejvíce pozornosti je i s ohledem na demografické charakteristiky Prahy 13 potřeba věnovat seniorům, rodinám, dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením a v neposlední řadě také integraci cizinců, kteří tvoří cca ⅕ populace Prahy 13.
 • V péči o naše seniory, kterých bude na Praze 13 v roce 2030 bezmála dvojnásobek oproti dnešku, podporujeme koncept tzv. domovinekněkolika center, které na území městské části budou zprostředkovávat nebo přímo poskytovat sociální, zdravotní a další služby obyvatelům v seniorském věku. Služby budou poskytovány v jejich domácím prostředí, případně v bytech zvláštního určení (bytech s pečovatelskou službou), nebo v sociálních bytech (tzv. ústupové bydlení). Smyslem a cílem je vytvořit centrum podpory seniorů, které bude zároveň nabízet podporu i pro osoby pečující. Udržet lidi v jejich domácím prostředí je naší prioritou.
 • Budeme prosazovat, aby byl domov pro seniory v naší městské části provozován pražským magistrátem.  Zřizování a provozování sociálních služeb by se mělo řídit ověřeným principem subsidiarity. Podle něj by měla městská část provozovat a řídit takové sociální služby, které jsou z finančního hlediska pro městskou část bez vyššího rizika provozovatelné. S ohledem na vysoké provozní náklady domova pro seniory považujeme za vhodnější jeho provozování hlavním městem Prahou.
 • V oblasti bytové politiky budeme aktivně podporovat magistrátní projekt startovacích bytů na točně Oistrachova. Pro zajištění bydlení pro další potřebné skupiny (např. byty pro učitele) bychom chtěli využít veřejných smluv s developery, kteří by tímto způsobem mohli alespoň v případě větší výstavby přinést určitou kompenzaci za obecní náklady spojené s jejich záměry.