Výstavba bytových domů na Paprsku (aneb jak vedení radnice promeškalo další šanci začít jednat ve prospěch obyvatel Prahy 13)

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Minulý týden jsme se sešli se zástupci několika SVJ z lokality Šostakovičovo náměstí ohledně nového rozsáhlého developerského projektu na metru Stodůlky. Záměrem projektu společnosti  je de facto srovnat se zemí stávající komplex obchodního centra, známého též jako Paprsek, a nahradit ho několika výškovými bytovými domy.

Nikdo z nás ani z přítomných zástupců SVJ asi nepochybuje o tom, že dnešní stav obchodního centra je spíše pro ostudu a rekonstrukci by si zasloužil. S ohledem na platný územní plán a rozložení vlastnických práv nám zřejmě ani nezbývá než smířit se s tím, že v rámci rekonstrukce vyrostou nad novým obchodním centrem také byty a objem výstavby tak oproti dnešku zcela jistě naroste. Fakticky se tedy z našeho pohledu teď hraje už jen o to, jak vysoká a objemná výstavba nakonec bude, a do jaké míry se dočasně i trvale sníží stodůleckým kvalitu života. Jakkoliv lze totiž předpokládat, že z pohledu předpisů bude vše “v normě”, je jasné, že takto rozsáhlé zahuštění zástavby přinese tisícům stodůleckých obyvatel citelné zhoršení v oblastech jako jsou doprava a parkování, kvalita ovzduší, kapacita školských zařízení atd. O úskalích několika let života na staveništi nemluvě, své by o tom mohli vyprávět například obyvatelé ze sousedství projektu Luka Living.

S ohledem na výše nastíněný dopad záměru je velmi smutné, že doposud jediným zapojením veřejnosti byla informační schůzka organizovaná developerem, přístupná jen pro velmi omezený počet lidí. Podle vyjádření zúčastněných zástupců SVJ navíc mělo toto setkání spíše charakter jednostranné prezentace, ve kterém byli účastníci postaveni takzvaně před hotovou věc. Rozhodně tedy nemělo podobu dialogu, v rámci kterého by obyvatelé ze sousedství mohli vznést námitky a návrhy s reálnou nadějí, že tyto budou do záměru jakýmkoliv způsobem zapracovány (přestože takovýto přístup v tomto konkrétním případě developerovi Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy výslovně doporučuje). Zásadní podíl viny však v tomto případě padá podle nás především na Radnici Prahy 13. Zdá se totiž, že Trigema o svém záměru informovala vedení radnice s dostatečným předstihem, a tak mohla v dobré víře předpokládat, že zájmy a konkrétní požadavky občanů zohledňuje memorandum, které s investorem podepsal starosta David Vodrážka již v dubnu tohoto roku. A  zde podle nás radní zásadním způsobem selhali, když před schválením takto zásadního dokumentu k takto rozsáhlému záměru neotevřeli s občany ze Stodůlek dialog.

Toto “o nás bez nás” o to  smutnější a nepochopitelnější, když si uvědomíme, že neúměrné zahušťování zástavby je občany Prahy 13 již řadu let  vnímáno a jasně deklarováno jako problém, kterým by se měla samospráva přednostně zabývat. Dokladem jsou mj. výsledky veřejných fór v letech 2015, 2016 a 2017. A aby to nebylo málo, zahuštění zástavby vyplynulo z letošního průzkumu pro strategický plán také jako hlavní příčina (úvah o) odstěhování se z Prahy 13 (výsledky prezentovány zatim jen v rámci veřejného projednání). Nepochopitelné je pro nás také to, proč stávající vedení radnice (ODS, ČSSD, ANO) neinformovalo dotčené občany alespoň ex post a hlavně proč se otevření dialogu stále brání. Již v červnu tohoto roku jsme pana starostu v rámci zasedání zastupitelstva formou  interpelace žádali o svolání veřejného projednání za účasti developera. Dostalo se nám pouze vyhýbavé formální odpovědi ve smyslu, že v současné chvíli neeviduje úřad žádné související řízení. Podruhé jsme téma otevřeli na zářijovém zastupitelstvu, kde se nám od pana místostarosty Jaroše nedostalo o nic méně neurčitého vyjádření. Do třetice jsme nechtěli nic ponechat náhodě, a tak jsme v souladu s jednacím řádem požádali o zařazení bodu na řádnou agendu posledního letošního zasedání Zastupitelstva Prahy 13, které se bude konat ve středu 6. prosince. K našemu velkému zklamání rada MČ tento bod na řádnou agendu nezařadila (což se ostatně nestalo poprvé), a tak se bude o jeho doplnění na program hlasovat na začátku samotného zasedání. Věříme, že zastupitelé napraví pochybení radních nejenom prosazením bodu na program, ale především i následnou podporou námi navrhovaného usnesení:

  • uspořádat veřejné projednání k záměru přestavby OC Paprsek s cílem představit místním občanům investora a jeho záměr i podepsané memorandum o spolupráci s Radou MČ Prahy 13.
  • zohlednit připomínky veřejnosti při dalších jednáních s investorem a zapracovat je formou přílohy ke schválenému  memorandu o spolupráci.

Je to podle nás to nejmenší, co v tuto chvíli mohou zastupitelé pro své občany udělat.

Vaši Zelení a Piráti pro 13

Doplnění:

Zastupitelstvo MČ Praha 13 včera jednohlasně podpořilo náš návrh veřejného projednání ve věci výstavby bytových domů v lokalitě OC Paprsek. K jednoznačnému výsledku hlasování podle nás nemálo přispěla i pozornost veřejnosti umocněná i několika příspěvky občanů přímo k projednávanému bodu. To je něco, co na našem zastupitelstvu nepamatujeme.

Vzniká tak příležitost pro místní veřejnost jednat s investorem za účasti městské části, která bude účastníkem všech následných povolovacích řízení a může připomínky veřejnosti prosazovat a do značné míry výsledek ovlivnit. I když je memorandum právně nezávazné, je důležité, že se na základě připomínek veřejnosti upraví a doplní o body, které jsou pro místní podstatné. Zeptat se občanů na jejich názor u takto zásadní výstavby přímo a konkrétně, považujeme za samozřejmé, zvlášť, když problematika zahušťování zástavby je již několik let po sobě občany vnímána jako hlavní problém Prahy 13 .

 

Porovnání situace před a po výstavbě (děkujeme za obrázky Radovanovi Balášovi)

 

Další zdroje obrázků: https://www.msgroup.cz/architekti/index.php?tpl=4&p=detail&id=286