Vyroste na poslední zeleni mezi stanicemi metra Lužiny a Luka 5 věží?

Václav Hrdlička
Václav Hrdlička

V roce 2009 oznámila společnost Stodůlky, s.r.o. svůj záměr výstavby Polyfunkčního souboru Rezidence Nové Stodůlky, který by de facto zcela zaplnil poslední zelenou plochu (cca 1,5 ha) mezi stanicemi metra Luka a Lužiny.

Z hlediska úbytku zeleně, zaslunění, kapacity školských zařízení, parkovacích míst a nárůstu dopravy a imisí, by záměr nepochybně zasáhl do kvality života nás všech, kteří na Třináctce žijeme. Ztracen by byl autentický plainair, který utváří charakter této lokality.  Fatální dopad by potom výstavba měla na život lidí v sousedství, tedy obyvatel ulic Archeologická, Amforová, Bellušova, Neustupného, U Jezera, Sezemínská, Bronzová… I proto si mnozí hlasitě oddychli, když investor v roce 2010 svůj záměr z řízení posuzujícího možný dopad na životní prostředí (tzv. EIA) stáhnul. Bohužel, netrvalo to ani 3 měsíce, a společnost s českým jménem a irskými jednateli, předložila záměr nový – Bytový dům Alfa Mukařovského.

Kdo zná Alfabetu a původní projekt, snadno si spočítá, že po Alfě bude následovat Beta, Gamma atd. A investor se tím ostatně ani netají. Bohužel pro nás občany, realizace záměru dům po domu nebude už svým rozsahem podléhat relativně přísnému posuzování dopadu na životní prostředí. Dopad výstavby realizované touto “salámovou metodou” bude přitom ve finále paradoxně i horší, neboť promění Lužiny na regulérní staveniště pravděpodobně na deset i více let. To vůbec není hezký výhled.

Ke cti stavebnímu úřadu MČ Praha 13 je třeba říci, že v roce 2013 vydal v územním řízení pro záměr bytového domu Alfa zamítavé rozhodnutí. Bohužel, nadřazený stavební odbor Magistrátu po odvolání investora toto rozhodnutí zrušil a vrátil k novému projednání. 3.1.2017 v 9 hodin ráno se tak veřejným projednáním k územnímu záměru Alfy symbolicky otevřela nová kapitola developerského thrilleru s nejasným koncem.

Téměř Novoroční ranní termín veřejného projednání nebyl zvolen právě nejšťastněji. Na prosincovém Zastupitelstvu jsme proto opakovaně apelovali na Radu, aby zajistila změnu času jeho konání. Kdo sleduje naší Facebookovou  stránku nebo YouTube kanál, asi si vzpomene na tragikomické odpovědi pánů starosty a místostarostů… Zapojení veřejnosti jsme se proto snažili zvýšit alespoň vlastní propagací události, a tak jsme rádi, že snad i s naším přispěním se nás na Radnici nakonec sešla zhruba padesátka a mnozí z Vás své připomínky poslali písemně.

Složení účastníků projednávání z řad veřejnosti  bylo pestré. Věcné připomínky mladých, starších i seniorů jen podtrhovali závažnost řešeného dopadu na život všech obyvatel. Své námitky na místě přednesli také zástupci občanských spolků Zelené Lužiny, OS Bellušova a Spolku 13, a ze zastupitelů kromě Zelených a Pirátů promluvil i pan Zeman  (KSČM) a paní Helikarová (TOP09). S ohledem na závažnost kauzy jsme s velkým zklamáním kvitovali absenci vedoucího stavebního odboru pana Círuse a pana starosty, nebo kohokoliv z radních. Pokud tedy nepočítáme desetiminutovou účast pana místostarosty pro životní prostředí, který ale po úvodním focení pro STOP odešel.

Veřejné  projednávání bylo zpočátku samozřejmě velice emotivní, ale postupně došlo na věcné námitky a připomínky, z nichž vybíráme ty nejzávažnější a nejčastěji se opakující:

 • nepřípustnost účelového dělení záměru
 • spornost magistrátního posuzování splnění funkčního využití dle územního plánu
 • poddimenzovanost parkovacích stání a další nárůst dopravy
 • hluk již dnes překračující v některých místech hygienické limity
 • nedostatečná kapacita základních škol
 • negativní vliv kumulace záměrů na psychickou pohodu obyvatel
 • riziko ohrožení provozu metra, který by mohl být právně napaden obyvateli novostavby z důvodu nadlimitních vibrací
 • negativní dopad záměru na snížení hodnoty okolních nemovitostí

Zástupce investora pan Kadeřábek z TRESS Real Estate, s.r.o. na některé z námitek dle očekávání odpovídal stroze, ve smyslu plnění zákonných požadavků ze strany investora. Řada připomínek však zůstala bez konkrétní odpovědi, dílem i proto, že projednání nebylo bohužel nijak moderováno, a tak i věcné připomínky a námitky byly často okamžitě následovány dalšími vstupy občanů. Několikrát ze strany zástupců investora zazněla explicitní otevřená otázka, co by tedy vlastně “město” chtělo. Pokud pomineme, že většina sousedů by pochopitelně nejraději stavbu zastavila, je možné tento apel investora vnímat jako signál jeho otevřenosti k vyjednávání, jehož předmětem by mohlo a mělo být právě řešení předložených námitek. To je samozřejmě informace a práce především pro starostu a kompetentní radní, kteří ale přítomni nebyli.

Zelení a Piráti pro 13 přednesli a předložili připomínky, které si můžete prohlédnout zde. Pro zvýšení efektu jsme své připomínky formálně předali i prostřednictvím občanského spolku Bellušova, jehož námitky – jakožto účastníka řízení – nemohou být úřadem opomenuty. Úplný přehled námitek a připomínek všech zúčastněných bohužel není k dispozici, protože úřad nezajistil žádný oficiální zápis ani mediální záznam. Náš vlastní, neúplný záznam, který i vzhledem ke snížené kvalitě považujeme spíše za ilustrační, můžete najít zde. Vypořádání všech připomínek a námitek by samozřejmě mělo být součástí vydaného územního rozhodnutí, na které má úřad až 90 dnů od zahájení řízení. Podle vyjádření zodpovědné referentky bude rozhodnutí vydáno začátkem února.

Co bude dál? Je těžké předjímat, jaké bude rozhodnutí úřadu. I pokud budeme věřit v jeho “vůli” nechat prostor nezastavěný, je to stále jen úřad, který případné negativní stanovisko musí opírat o zákonné důvody. Věříme, že jsme mu k jejich identifikaci a opodstatněnosti společně s ostatními pomohli právě poskytnutím věcných námitek a připomínek. Ty jsou totiž mj. faktickým vyjádřením zájmů občanů a obce, které je úřad podle § 89 stavebního zákona povinen hájit.

Samozřejmě se nechceme na nejisté rozhodnutí úřadu spoléhat. Ostatně, i  úřední nesouhlas se záměrem by byl zřejmě  jen dočasným řešením, protože investor se pochopitelně již  vynaložených milionů bez boje nevzdá. Následující týdny pro nás tedy  budou ve znamení složitého hledání optimálního alternativního občanského či politického řešení.

Bez ohledu na další běh událostí nás doposud získané zkušenosti přivedly k řadě námětů, jejichž implementace by v budoucnu mohla podobným situacím zabránit nebo v nich alespoň posílit pozici občanů. Z těch hlavních uvádíme např.:

 • pověřit Komisi územního rozvoje Prahy 13, aby identifikovala podobně ohrožená místa a dle možností iniciovala změnu územního plánu či odkup
 • transformovat Komisi ve Výbor, což je obvyklá forma zajišťující možnou účast veřejnosti a tedy i větší transparentnost a akcent skutečných občanských zájmů
 • pověřit Místní Agendu 21, aby problém zahušťování zástavby svými prostředky  aktivně řešila v souladu se Strategií rozvoje MČ Praha 13
 • systémově lépe informovat občany o podobných záměrech (např. volitelná možnost zasílání SMS pro zájmová témata atp.)
 • Vyjednat se stavebním úřadem, aby v případě záměrů určitého rozsahu vždy využil svých pravomocí a:
  • nařizoval veřejné projednání
  • zajistil moderování a audiovizuální záznam z projednání
  • navrhoval za účastníky i nepřímé sousedy, jsou-li stavbou dotčeni
  • volil pro projednání lepší čas
 • pověřit Radu MČ Prahy 13, aby systematicky a prokazatelně vyvíjela tlak na pražský magistrát a Institut plánování a rozvoje k přijímání relevantních opatření hájících zájmy občanů  (např. vyšší kvóty na parkování atp.)

Některé z výše uvedených bodů jsme se již v minulosti pokoušeli prosadit. Tyto i ostatní v následujících týdnech a měsících rozpracujeme a pokusíme se pro ně získat politickou podporu v ostatních stranách. Ostatně, zahušťování zástavby bylo v průzkumu Agendy 21 označeno jako nejzávažnější problém shodně všemi občany. Věříme, že uspějeme.

Díky za Vaši podporu

Václav Hrdlička, Zelení a Piráti pro 13