Vyroste na Hůrce park nebo multifunkční centrum?

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Aby nám to v tom všeobecném předvolebním mumraji nezapadlo, vězte, jak dopadlo poslední zasedání zastupitelstva, na kterém měl být projednán záměr multifunkčního centra na Slunečním náměstí na Hůrce. Připomínáme, že se jedná o záměr rady vybudovat na nezastavěné ploše u metra Hůrka blíže nespecifikované Multifunkční centrum, o němž se z žádosti pana starosty o schválení magistrátem dozvídáme zatím jen tolik, že si jej prý občané podle (dosud nezveřejněného) průzkumu přejí, a tak jim chce přání splnit.

Ponechme stranou spekulace, co by asi tak mohlo v centru být, a tedy i zda na něj teoreticky lze nahlížet jako na potenciální přínos. Nikdo kromě několika vyvolených vlastně nic moc neví, protože záměr nejenže nebyl diskutován s občany, ale nebylo s ním seznámeno ani zastupitelstvo. (Jasněji tak má možná jen ANO, které má multifunkční centrum ve svém volebním programu a jehož zastupitel na magistrátu žádost formálně předkládal). Koho by zajímaly bližší informace o žádosti a relevantních již podepsaných smlouvách, připravili jsme volně dostupnou rešerši:

https://docs.google.com/document/d/1b1KHcMWdhE5hR-jZ-sLw__MjXx3k1-T84OHcFSUcHzw/edit?usp=drivesdk

A je to právě opět ta netransparentnost a vyloučení veřejnosti, se kterým jsme chtěli starostu na zastupitelstvu konfrontovat, společně s faktem, že nám nepřijde hospodárné vynakládat statisíce za studie záměru, o němž pod tlakem medializace vlastně sám starosta tvrdí, že jde pouze o oponentní studii ke starší studii parku, a že o záměru ve finále budou moci rozhodnout občané.

Jak se stalo v tomto volebním období nedobrým zvykem, rada naše návrhy na zařazení našich bodů na řádný program zasedání zastupitelstva (v rozporu s demokratickými zvyklostmi) ignoruje, respektive nechá o jejich zařazení pokaždé hlasovat až zastupitelstvo. Což díky vládní většině ODS-ANO-ČSSD zpravidla neprojde. A tak tímto způsobem na posledním zasedání zastupitelstva bohužel neprošel ani náš návrh  bodu o projednání multifunkčního centra Hůrka.

Nakonec se nám podařilo některé otázky i návrh usnesení vznést v rámci bodu rozpočtových změn, v rámci kterých se schvalovali i dílčí výdaje právě na multifunkční centrum Hůrka. Bohužel se nám nepodařilo získat pro náš návrh dostatečnou podporu, což je pro nás velkým zklamáním, neboť obsah návrhu (vizte níže) je podle nás ukázkovým příkladem postoje v zájmu občanů, na němž by se měli shodnout zastupitelé napříč politickým spektrem.

 

Neschválený návrh usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 13 svým usnesením ze dne 19.9.2018

1. Požaduje veřejné projednání záměru multifunkčního centra, potažmo budoucí podoby dotčených pozemků u Slunečního náměstí obecně. S ohledem na význam a nevratnost plánovaných záměrů požaduje, aby veřejné projednání:

 • konalo se ve všední den, nejdříve v 17 hodin a na území Prahy 13
 • bylo avizováno s dostatečným časovým předstihem
 • bylo avizováno prostřednictvím všech dostupných radničních informačních kanálů, zejména tištěného zpravodaje STOP a webu MČ, a zároveň aby prostřednictvím těchto kanálů byly zveřejněny i výstupy z projednání
 • byl pořízen a následně zveřejněn na webu MČ audiovizuální záznam z projednání
 • byly veřejnosti dopředu zpřístupněny všechny relevantní podklady
 • dotazy, komentáře a relevantní podněty z projednání byly vypořádány formou otevřené diskuze s občany a veřejnost byla s vypořádáním srozuměna
 • bylo pořádané MČ Praha 13

2. Požaduje, aby do doby veřejného projednání, respektive konečného rozhodnutí o budoucí podobě dotčené lokality, nebyly bez souhlasu zastupitelstva:

  • Požaduje, aby do doby veřejného projednání, respektive konečného rozhodnutí o budoucí podobě dotčené lokality, nebyly bez souhlasu zastupitelstva:
  • prováděny žádné zásadní změny (zejména podpisy smluv a změnové žádosti na MHMP)
  • investovány významné finanční prostředky z rozpočtu MČ

 

Hlasování:

Vzhledem k tomu, že bod nebyl řádně projednán, nedostalo se nám bohužel jednoznačných a uspokojivých odpovědí na otázky, které se po prostudování informací nabízí:

 • Proč investujeme 2 miliony do specifické studie využitelnosti pozemků, akcentující možnost budoucí výstavby, když už byla zpracovaná studie parku?
 • Proč nebyl takto důležitý záměr před investicí předem projednán na zastupitelstvu, s veřejností, v komisi územního rozvoje (zde by opět plnil funkci lépe veřejný výbor)?
 • Proč žádáme MHMP o schválení záměru studie (půl roku) předtím, než:
 • nám analýza a studie využitelnosti pozemků za bezmála 2 miliony  ukáže, zda je území pro tento účel využitelné.
 • se občané a zastupitelé vyjádří k tomu, zda si zastavení pozemků přejí, případně jakým záměrem
 • bude dokončen strategický plán a zveřejněna studie, a tyto schváleny zastupitelstvem MČ.
 • Na základě jakých konkrétních dat komunikuje pan Vodrážka v žádosti na MHMP přání obyvatel získat Multifunkční centrum?

 

Detailní výsledky průzkumu ani zdrojová data nebyly zastupitelům ani po opakované žádosti na objednatele (MČ) ani zpracovatele poskytnuty.

Stejně tak ještě nebyl dokončen a zastupitelstvem schválen Strategický plán rozvoje MČ na roky 2018-2024, který by měl získaná data zasadit do širšího rámce a projít připomínkováním a schválením zastupitelstvem MČ Praha 13.

 • Navíc nám potenciální schválení přinese komplikace v tom, že jakýkoliv jiný záměr bude opět podléhat schválení MHMP.
 • Proč investujeme další bezmála milion korun fo zpracování provozně-ekonomické studie, když:
  • nám analýza a studie využitelnosti pozemků za bezmála 2 miliony  ukáže, zda je území pro tento účel využitelné.
  • se občané a zastupitelé vyjádří k tomu, zda si zastavení pozemků přejí, případně jakým záměrem
  • bude dokončen strategický plán a zveřejněna studie, a tyto schváleny zastupitelstvem MČ.
 • Na základě čeho se v jejím zadání objevují požadavky na některé konkrétní prvky multifunkčního centra (přednáškové sály, kulisy…), když ještě údajně není znám charakter jeho využití?
 • Jakým doložitelným způsobem žádal starosta městské části magistrát o spolupráci při realizaci parku  (viz bod 1 a) v odpovědi na dotaz dle zák. 106)?

 

Další vývoj situace budeme samozřejmě  pozorně sledovat. A pokud získáme v nadcházejících říjnových volbách dostatečně silný mandát, budeme mít možnost další osud lokality ovlivnit přímo. Děkujeme za vaši podporu!

 

Zelení a Piráti pro 13

www.zmenanaradnici.cz