Sbíráme podpisy pod připomínky k Metropolitnímu plánu

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

Sbíráme podpisy pod připomínky Zelených a Pirátů k Metropolitnímu plánu

Každý má možnost se do 27. července vyjádřit k návrhu Metropolitního plánu. Připomínky lze vyplnit v připraveném formuláři na webu Magistrátu hl. m.  Prahy (https://upd-portal.praha.eu/login) či poslat poštou nebo odevzdat na podatelně Magistrátu hl. m. Prahy.

Další možnost je podepsat připomínky připravené Zelenými a Piráty pro 13 a my se postaráme o to, že budou včas na magistrátu a Institut plánování a rozvoje (IPR) se jimi bude při dopracování Metropolitního plánu zabývat.

Příští týden nás s petičním stánkem a připomínkami najdete v úterý 10. 7. od 17.00 do 19.00 na metru Luka, další termíny zveřejníme na webu i FB

Více informací k připomínkování MPP najdete na webu Arniky:
https://www.zmenyprahy.cz/praha-zitra/spravujeme-metropolitni-plan


Naše připomínky k Metropolitnímu plánu (MPP):

1)  MPP není propojen se strategickým plánem města (SP) a negarantuje, že budou cíle SP naplněny.  Zabývá se pouze urbanistickou kompozicí/rozmístěním hmoty, ale neřeší dostatečně její funkce. Rozlišení zastavitelného území na produkční, obytné a rekreační není dostatečným vodítkem pro rozhodování stavebních úřadů o tom, co kde může a nemůže stát, respektive dává jim v tom úplnou volnost.    

2)   Na Praze 13 je bez jasného vyznačení funkcí veřejné a občanské vybavenosti riziko posilování již nyní převažující funkce bydlení.  Budou se stavět nové školy či školky? Kde se mají rozvíjet kulturní a zájmové aktivity? Zázemí pro sociální služby? Přibydou nová sportovní zařízení?

3)   Vyznačení občanské vybavenosti pouze tečkou bez jasně vymezeného území, které pod tuto funkci spadá, dostatečně nechrání stávající občanskou vybavenost. Nic nebrání tomu, aby i zde probíhala bytová či jiná výstavba.

4)  MPP nezná funkci izolační zeleně, která má při navyšování dopravy a klimatických změnách ve městě nezastupitelnou roli a dle MPP nebude mít stanovenou žádnou ochranu.

5)   MPP se soustředí na zastavování města a stanovením rozvojových/transformačních  území u stanic metra dává signál k zahušťování v těchto částech Prahy 13 bez bližšího upřesnění. Je třeba podmínit rozvoj územními studiemi či regulačními plány, které budou výsledkem dohody investorů a místní veřejnosti. Tuto dohodu musí moderovat zástupci města či městské části.

6)  Výšková regulace je dána okolní zástavbou a někde výškový koeficient 21 umožňuje stavět až 21 pater, což je nepřijatelné. Je žádoucí  zpřesnit výškové koeficienty, jejichž rozsah (a tedy i neurčitost výškové regulace) je příliš velký.

7)   MPP dostatečně nechrání stávající hodnoty na P13 jako je přírodní charakter centrálního parku. Umístění centrálního parku do zastavitelného území umožňuje stavební úpravy.

8)   MPP navrhuje rozšířit zastavitelné území Nové Vsi jako obytnou enklávu v nárazníkovém pásmu Prokopského údolí bez potřebné dopravní obslužnosti (předpokládá dopravní tah přes již přetíženou Velkou Ohradu). Toto území je vyznačeno v MPP jako transformační a rozvojové. Tento záměr jde proti Zásadám územního rozvoje hlavního města Prahy a proti představě budování kompaktního města.  Je žádoucí podporovat stávající funkci zahrádek.

9) Na území Prahy 13 jsou v hlavním výkresu nejasnosti ohledně výškové regulace a je třeba je upravit, aby odpovídaly stávající zástavbě. Na některých místech se objevuje koeficient 21, který tam nepatří. Viz obrázek.

10)   MPP řeší pouze ohraničené město bez vazeb na středočeský region, což se může projevit zejména v okrajových částech, kterou je i Praha 13, a to opět v dostupnosti občanské a veřejné vybavenosti, dopravní přetíženosti. Pokud má Praha ambici nerozšiřovat město do krajiny a Prahu dopravně zklidňovat, musí územní plán řešit společně se Středočeským krajem, kde masivní urbanizace bez doplňující občanské a veřejné vybavenosti stále probíhá.

 

Požadujeme:

1)   Novou výstavbu v transformačních územích na Praze 13 podmínit podrobnějšími územními studiemi či regulačními plány

2)   Doplnit do MPP funkci izolační zeleně

3)   Centrální park vymezit jako nezastavitelné území

4)    Nerozšiřovat zastavitelné území v Nové Vsi oproti stávajícímu územnímu plánu a zařadit je do stabilizovaných území (aktuálně je označeno jako  tranfrormační a rozvojové)

5)   Vymezit plochy občanské vybavenosti (nikoliv pouze tečky)

6)  Upravit výškovou regulaci, aby odpovídala stávající zástavbě. Zrušit koeficient 21, který se ve stabilizovaném území na Lužinách objevuje.

7)   Doplnit perspektivu rozvoje metropolitního regionu a s tím potřebné veřejné a občanské vybavenosti s přesahem do Středočeského kraje.