Dopis na Ministerstvo životního prostředí

Zelení a Piráti pro 13
Zelení a Piráti pro 13

V Praze dne 11.1.2019

Obracím se na Vás s problémem- dlouhodobým (spíš dlouholetým) – nesnesitelným zápachem z provozovny VAFO Chrášťany. Zápach je silný, obtěžující, není možné větrat a normálně dýchat bez neustálého odéru psích granulí. Provozovna má dlouhodobě nevyhovující systém záchytu odpadní vzdušiny.

Celá záležitost se vyhrotila na začátku roku 2017 (do té doby byl sice zápach vnímán, ale ne tak výrazně). Společnost totiž v té době navýšila výrobu. Společnost VAFO Praha s.r.o. občas komunikuje s veřejností formou slibů, které neplní. Dle posledního zjištění (konec roku 2017) společnost VAFO slíbila občanům, že přistoupila k řešení odstranění/zmírnění zápachu technologií studené plazmy, tato technologie by měla řešit snížení zápachu na 90 %. Spuštění tohoto zařízení bylo slíbeno na únor 2018, zápach je však nyní ještě horší než dřív.
Občané sepisují petice (tu poslední z roku 2017 podepsalo 2 691 občanů), do věci se vložily městské části postižených území, byl osloven Senát, starostka Prahy Zličín zapojila právního zástupce, byla oslovena Pražská hygienická stanice (ta předala stížnost z důvodu místa firmy VAFO středočeské hygieně), zapojil se Magistrát hl. m. Prahy (pražská radní paní Plamínková), Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.

Společnost VAFO postupně navýšila výrobu na takovou kapacitu, že spadla do režimu integrovaného povolování. Dle dostupných informací provozovatel sice požádal o vydání Integrovaného povolení v říjnu 2016, ale protože žádost neobsahovala potřebné náležitosti a VAFO do října 2017 dokumenty nedoložila, bylo řízení pozastaveno. Problémem je, že provozovna funguje bez příslušného integrovaného povolení. Podle § 37 zák. č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci lze uložit pokutu až do výše 10 mil. Kč. V tomto smyslu bylo zahájeno přestupkové řízení a následně i řízení o uložení pokuty. Podle posledních informací z roku 2018 přestupkové řízení stále probíhá.

Společnost VAFO požádala znovu o vydání integrovaného povolení v minulém roce (23.3.2018). Žádost o účastenství v tomto řízení podalo hl. m. Praha zastoupené Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, MČ Praha Zličín, další městské části i občané.

Povolení v říjnu 2018 vydal KÚ Středočeského kraje. Povolení neobsahuje žádné limity pro pachové látky, jak bylo doporučováno různými orgány. Magistrát hl. m. Prahy se odvolal a míček je teď na straně Ministerstva životního prostředí.

Pro ilustraci jen doplňuji citace z dopisu ČIŽP: ČIŽP kontroluje plnění povinností daných zákonem č. 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší a povinností, které provozovateli stanovuje povolení provozu vydané KÚ Středočeského kraje. Povolení nestanovuje emisní limity pro pachové látky. Nelze tedy na základě zjištění, že v oblasti Chrášťan je senzoricky pozorován pachový vjem z výroby krmiv pro zvířata uložit pokutu. Pokud budou pro uvedenou provozovnu podmínky provozu změněny na základě vydaného integrovaného povolení, bude možné kontrolovat i plnění případných emisních limitů pro pachové látky.

S ohledem na výše uvedené žádám jako zastupitelka dotčené městské části Praha 13 Ministerstvo životního prostředí jako odvolací orgán státní správy na úseku ochrany ovzduší Středočeského kraje, aby celou věc posoudilo s přihlédnutím k celkovému kontextu a zájmům občanů dotčených území. Především považuji za vhodné, aby ministerstvo rámci odvolacího řízení určilo, že integrované povolení musí u daného typu provozu určovat limity pachových látek. Jedině v případě takového rozhodnutí má totiž společnost VAFO závaznou povinnost respektovat určité meze a občané se případně mohou účinně bránit.

Jana Horká, zastupitelka MČ Praha 13 za Klub Zelení a Piráti pro 13